bài viết

Hồi ký của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

0
Hồi ký của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông Vào năm 1956, đơn vị tôi đóng quân ở Chiến khu Đồng Tháp Mười, được xem là...