20/04/2020 | |  46.253

Đc bit, Trung Quc đã dùng Công hàm do Th tướng Phm Văn Đng ký ngày 14.9.1958 như là mt bng chng cho lp lun ca mình.

Trích: Ch quyn ca Trung Hoa đi vi Trường Sa và Hoàng Sa được cng đng quc tế công nhn rng rãi. Chính ph Vit Nam cũng đã công nhn nó mt cách rõ ràng. Vào ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính ph Trung Hoa ban hành Tuyên b ca Chính ph Cng hòa Nhân dân Trung Hoa v lãnh hi ca Trung Hoa, tuyên b mt lãnh hi rng mười hai hi lý, và quy đnh rng, Quy đnh này áp dng cho tt c các lãnh th ca Cng hòa Nhân dân Trung Hoa bao gm qun đo Hoa Đông, Hoàng Sa, Trung Xa (bãi cn Scarborough ca Philippines- li người dch), Trường Sa và tt c các đo khác thuc Trung Hoa. Vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, Th tướng Phm Văn Đng ca Vit Nam đã gi công hàm ngoi giao ti Chu Ân Lai, Th tướng Hi đng Nhà nước Trung Hoa, tuyên b long trng rng chính ph Vit Nam Dân ch Cng hòa công nhn và ng h tuyên b ca Chính ph Cng hòa Nhân dân Trung Hoa v quyết đnh liên quan đến lãnh hi ca Trung Quc được đưa ra vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 và rng chính ph ca Cng hòa Dân ch Vit Nam tôn trng quyết đnh này...

Bài trướcTâm tư một người miền Bắc 9x về ngày 30 tháng Tư
Bài tiếp theo30/04/1975: Muôn đời vẫn là Ngày Quốc Hận