http://khaiphong.net/showthread.php?19155-H%ECnh-%26%237843%3Bnh-c%26%237921%3Bc-qu%FD-tr%26%237843%3Bi-d%E0i-th%26%237901%3Bi-gian-Th%E1ng-4-75

Bài trướcThư của Giáo Sư Nguyễn Văn Phú (trước khi từ trần..)
Bài tiếp theoDưới bóng mát của lá "Cờ Ba Que"