Thay đổi cách ăn uống và giữ cho tinh thần thoải mái. Uống thuốc trị huyết áp, tiểu đường (nếu có bệnh)… sẽ làm giảm nguy cơ bị đột quỵ (stroke) !

Bản Việt ngữ do Google Translate chuyển dịch từ bài viết Anh ngữ…

Cut your odds of a stroke

Brain X-ray

What Is a Stroke?

It happens when blood stops flowing to part of your brain. The cells begin to die, and you may have damage to areas that control muscles, memory, and speech. 

Đột quỵ là gì?

Nó xảy ra khi máu ngừng chảy đến một phần não của bạn. Các tế bào bắt đầu chết và bạn có thể bị tổn thương các khu vực kiểm soát cơ bắp, trí nhớ và lời nói.

Man serving salad

Watch your blood pressure

If you have high blood pressure and you don’t manage it well, your chances of getting a stroke go up. Ideally, your blood pressure should be under 120 over 80. If yours is too high, talk to your doctor about ways to change your diet and get more exercise. If that’s not enough to control it, he may prescribe medication to help. 

Theo dõi huyết áp của bạn

Nếu bạn bị huyết áp cao và bạn không kiểm soát tốt, khả năng bạn bị đột quỵ sẽ tăng cao. Lý tưởng nhất là huyết áp của bạn phải dưới 120 trên 80. Nếu bạn quá cao, hãy nói chuyện với bác sĩ về cách thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục nhiều hơn. Nếu điều đó không đủ để kiểm soát nó, anh ta có thể kê đơn thuốc để giúp đỡ.

Group fitness

Break a sweat

Exercise helps you get to or stay at a healthy weight and keep your blood pressure where it should be — two things that can lower your odds of having a stroke. You’ll need to work out hard enough to break a sweat 5 days a week for about 30 minutes. Talk to your doctor first if you’re not in great health or haven’t been that active in a while. 

Đổ mồ hôi

Tập thể dục giúp bạn đạt hoặc giữ cân nặng khỏe mạnh và giữ huyết áp ở mức cần thiết – hai điều có thể làm giảm tỷ lệ bạn bị đột quỵ. Bạn sẽ cần phải làm việc chăm chỉ đủ để đổ mồ hôi 5 ngày một tuần trong khoảng 30 phút. Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước nếu bạn không có sức khỏe tốt hoặc không hoạt động trong một thời gian.

Couple cycling

Keep stress in check

Stress can make it more likely you’ll get a stroke, maybe because it causes inflammation in parts of your body. If you’re stressed at work, try some simple things to help dial it back. Get up and move around often, breathe deeply, and focus on one task at a time. Make your work area a calm space with plants and soft colors. And be sure to spend a healthy amount of time away from the office. 

Kiểm tra sự căng thẳng 

Căng thẳng có thể khiến bạn dễ bị đột quỵ hơn, có thể vì nó gây viêm ở các bộ phận của cơ thể. Nếu bạn đang căng thẳng trong công việc, hãy thử một số điều đơn giản để giúp quay số lại. Hãy đứng dậy và di chuyển thường xuyên, hít thở sâu và tập trung vào một nhiệm vụ tại một thời điểm. Làm cho khu vực làm việc của bạn trở thành một không gian yên tĩnh với cây cỏ và màu sắc dịu dàng. Và hãy chắc chắn dành một khoảng thời gian lành mạnh ra khỏi văn phòng

weight checkup

Lose weight

Obesity and the health issues it can cause — diabetes and high blood pressure — boost your chances of stroke. You can lower the odds if you lose as few as 10 pounds. Try to keep your calorie count under 2,000 a day, and make exercise a regular thing. 

Giảm cân

Béo phì và các vấn đề sức khỏe có thể gây ra – tiểu đường và huyết áp cao – tăng khả năng đột quỵ. Bạn có thể hạ thấp tỷ lệ cược nếu bạn mất ít nhất là 10 pound. Cố gắng giữ lượng calo của bạn dưới 2.000 mỗi ngày và tập thể dục thường xuyên.

Glasses of whiskey

Have a (Single) Drink

Your risk of stroke may go down if you have one drink a day. But be careful: More than two, and it quickly shoots up. Heavy drinking can also lead to obesity, high blood pressure, and diabetes — all things that raise your odds of having a stroke.

Uống một ly

Nguy cơ đột quỵ của bạn có thể giảm nếu bạn uống một ngày. Nhưng hãy cẩn thận: Hơn hai, và nó nhanh chóng bắn lên. Uống nhiều rượu cũng có thể dẫn đến béo phì, huyết áp cao và tiểu đường – tất cả những điều làm tăng tỷ lệ bạn bị đột quỵ.

Doctor visit

Get Your Cholesterol Checked

High levels of LDL „bad“ cholesterol and low levels of HDL „good“ cholesterol can raise your chances of having plaque buildup in your arteries, which limits blood flow and can lead to a stroke. Cutting down on saturated and trans fats can help lower your LDL, and exercise can boost your HDL. If those don’t do the trick, your doctor may prescribe medication to help with your levels.

Kiểm tra cholesterol của bạn

Nồng độ cholesterol „xấu“ LDL cao và mức cholesterol HDL „tốt“ thấp có thể làm tăng khả năng tích tụ mảng bám trong động mạch, làm hạn chế lưu lượng máu và có thể dẫn đến đột quỵ. Cắt giảm chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có thể giúp giảm LDL của bạn và tập thể dục có thể tăng HDL của bạn. Nếu những người không làm điều đó, bác sĩ có thể kê đơn thuốc để giúp bạn đạt được trình độ.

Electrocardiogram

Pay Attention to Your Heartbeat

Atrial fibrillation (AFib), an irregular heart rhythm, makes you five times more likely to have a stroke. If you notice a racing or irregular heartbeat, see your doctor to find out what’s causing it. If it’s AFib, she might be able to treat you with medicine that lowers your heart rate and cuts the odds you’ll get blood clots. In some cases she may try to reset your heart’s rhythm with medication or a brief electrical shock.

Chú ý đến nhịp tim của bạn

Rung tâm nhĩ (AFib), nhịp tim không đều, khiến bạn có khả năng bị đột quỵ cao gấp năm lần. Nếu bạn nhận thấy một cuộc đua hoặc nhịp tim không đều, hãy gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân gây ra nó. Nếu là AFib, cô ấy có thể điều trị cho bạn bằng thuốc làm giảm nhịp tim và giảm tỷ lệ bạn sẽ bị đông máu. Trong một số trường hợp, cô ấy có thể cố gắng thiết lập lại nhịp tim của bạn bằng thuốc hoặc một cú sốc điện ngắn

glaucometer

Manage Your Diabetes

This condition affects how your body uses glucose, an important source of energy for your brain and the cells that make up your muscles and tissues. It can raise your odds of having a stroke, so it’s important to watch your blood sugar carefully and follow your doctor’s instructions.

Quản lý bệnh tiểu đường của bạn

Tình trạng này ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn sử dụng glucose, một nguồn năng lượng quan trọng cho não và các tế bào tạo nên cơ bắp và mô của bạn. Nó có thể làm tăng tỷ lệ bạn bị đột quỵ, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi cẩn thận lượng đường trong máu và làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

steaming veggies

Fiber up

The magic number here is 7: For every 7 grams of fiber you add to your daily diet, your stroke risk goes down by 7%. You should get about 25 grams a day: six to eight servings of whole grains, or eight to 10 servings of vegetables. 

Gia tăng chất xơ

Con số kỳ diệu ở đây là 7: Cứ 7 gram chất xơ bạn thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày, nguy cơ đột quỵ của bạn giảm 7%. Bạn sẽ nhận được khoảng 25 gram mỗi ngày: sáu đến tám phần ngũ cốc nguyên hạt, hoặc tám đến 10 phần rau.

Dark chocolate

Eat (a little) dark chocolate

Flavonoids are plant-based chemicals in cocoa that have all kinds of health benefits. For example, they can help with inflammation, and that can relieve pressure on your heart. Studies show a little dark chocolate a day helps prevent heart attacks and strokes in people with a higher chance of having heart disease. Just don’t overdo it because chocolate has sugar and saturated fat. 

Ăn (một chút) Sôcôla đen

Flavonoid là hóa chất thực vật trong ca cao có tất cả các loại lợi ích sức khỏe. Ví dụ, chúng có thể giúp giảm viêm, và điều đó có thể làm giảm áp lực lên tim của bạn. Các nghiên cứu cho thấy một ít sô cô la đen mỗi ngày giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ ở những người có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Đừng lạm dụng nó vì sô cô la có đường và chất béo bão hòa

Woman smoking

Don’t smoke

Smoking makes your blood more likely to clot, thickens and narrows your blood vessels, and leads to the buildup of plaque — all of which make you more likely to have a stroke. 

Tránh hút thuốc

Hút thuốc làm cho máu của bạn có nhiều khả năng đông máu, dày lên và thu hẹp các mạch máu của bạn, và dẫn đến sự tích tụ mảng bám – tất cả đều khiến bạn dễ bị đột quỵ.

Man serving salad

Choose the right foods

A balanced diet of fruits, veggies, fish, lean meats, and whole grains can help lower your cholesterol. That means plaque is less likely to build up in your arteries and form clots. It also can help protect you from other conditions that raise your odds of having a stroke, like diabetes and high blood pressure. 

Chọn đúng thực phẩm

Một chế độ ăn cân bằng của trái cây, rau, cá, thịt nạc và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm cholesterol. Điều đó có nghĩa là mảng bám ít có khả năng tích tụ trong động mạch của bạn và hình thành cục máu đông. Nó cũng có thể giúp bảo vệ bạn khỏi các tình trạng khác làm tăng khả năng bị đột quỵ, như bệnh tiểu đường và huyết áp cao.

Prescription drugs

Take your meds

This sounds like an easy one, but a lot of people have a hard time with it. Take your medicine for blood pressure, diabetes, and heart health on time and as prescribed. If you’re concerned about side effects, talk to your doctor before skipping your medications or taking less than you’re supposed to. 

Uống thuốc 

Điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng rất nhiều người có một thời gian khó khăn với nó. Uống thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường và sức khỏe tim đúng giờ và theo quy định. Nếu bạn lo lắng về tác dụng phụ, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi bỏ qua thuốc hoặc uống ít hơn mức bạn nghĩ.

Bài trướcThuần Phong- Người đặt tên cho đường phố Sài Gòn trước 1975
Bài tiếp theoBiết ơn mình