10 điều suy ngẫm – 10 réflexion

1. Cầu nguyện không phải là „bánh xe dự phòng“ để lấy ra khi gặp khó khăn, nhưng là „tay lái“ để lái đi đúng đường suốt cuộc tạm hành trên đất này.

Prier n’est pas la roue de secours qu’on doit sortir quand on rencontre des difficultés. Prier est le volant qui nous guide à aller droit sur notre chemin pendant notre court séjour sur cette terre.

2. Tại sao xe hơi có KIẾNG TRƯỚC lớn hơn nhiều so với KIẾNG CHIẾU HẬU? Vì QUÁ KHỨ của chúng ta không quan trọng so với TƯƠNG LAI. Vậy, hãy nhìn thẳng phía trước và đi tới.

Pourquoi la vitre de pare-brise devant est beaucoup plus large que le rétroviseur ? Parce que notre passé est moins important que notre avenir. Alors, regardons droit devant et avançons !

3. Tình bạn như một QUYỂN SÁCH. Chỉ cần vài phút để đốt đi, nhưng cần vài năm để viết.

L’amitié est comme un Livre. Quelques minutes suffisent pour le brûler, mais il fallait quelques années pour l’écrire.

4. Tất cả những điều mình có trong đời sống nầy đều tạm bợ. Nếu được hạnh thông, hãy vui hưởng, vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài.

Tout ce nous possédons dans cette vie est éphémère. Si les choses se passent bien comme on rêvait, profitons-en, car elles passeront vite.Si les choses ne se présentent pas comme on voulait, ne n’en soucions pas non plus, car elles ne vont pas durer longtemps.

5. Bạn cũ là Vàng ! Bạn mới là Kim Cương! Nếu ta có Kim Cương, đừng quên Vàng ! Vì muốn giữ được Kim Cương, ta luôn cần Vàng để bọc Kim Cương !

Les anciens amis sont de l’or, les nouveaux du diamant ! Quand nous possédons du diamant, n’oublions pas l’or, car nous avons toujours besoin de l’or pour sertir les diamants.

6. Thường khi ta mất hy vọng và nghĩ đây là đoạn cuối đường, Thượng Đế ở trên cao cười và nói: “Hãy thư giãn, con yêu của ta. Đó chỉ là khúc quanh, chứ không phải là đường cùng”.

Très souvent quand on perd l’espoir et pense qu’on est au pied du mur, Dieu du haut, dans le Ciel sourit certainement et nous dit : “ Détends-toi, mon cher enfant. Ce n’est qu’un virage, pas une impasse !“

7. Khi Thượng Đế giải quyết những vấn đề của ta, ta đặt niềm tin nơi Ngài. Khi Thượng Đế không giải quyết những vấn đề của ta, Ngài đặt niềm tin vào khả năng của ta.

Quand Dieu résout nos problèmes, nous avons confiance en lui. Quand Il ne le fait pas, Il a confiance en nous.

8. Một người mù hỏi thánh Anthony: „Có thể còn điều nào khổ hơn là bị mù không?” Ông thánh trả lời: „Có, lúc ngươi mất định hướng!“

Un aveugle demande à Saint Antoine : “ Quelle autre misère plus grande que d’être aveugle ?“ Le Saint lui a répondu : „Si, quand vous perdez votre orientation !“

9. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, Thượng Đế lắng nghe và ban phước cho người đó. Và đôi khi chúng ta bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng một người nào đó đã cầu nguyện cho ta.

Quand nous prions pour les autres, Dieu nous écoute et les exhausse. De temps à autre, quand nous avons la paix et nous nous sentons heureux, n’oublions pas que quelqu’un a aussi prié pour nous.

10. Sự LO LẮNG không dẹp bỏ được sự KHÓ KHĂN ngày mai, nhưng nó lấy đi sự BÌNH AN hiện tại.

Nos inquiétudes n’effaceront pas nos problèmes de demain, elles ne font qu’enlever notre quiétude d’aujourd’hui.

Bài trướcHãy đối xử với nhau bằng NỤ CƯỜI
Bài tiếp theoMÀN KỊCH ĐÃ HẠ – Bộ mặt thật của nhạc sĩ Vũ Thành An